Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

HĐND xã Phú Lũng tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/03/2021 07:52 158 lượt xem

Ngày 05/03/2021, Hội đồng nhân dân xã Phú Lũng khóa XIX, tổ chức tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong báo cáo nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân xã Phú Lũng đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tổ chức 10 kỳ họp chính thức và 01 kỳ họp bất thường, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của luật định.

Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của xã đạt được kết quả cao. Qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành 58 nghị quyết: trong đó 06 nghị quyết về phát triển kinh tế, 07 nghị quyết về giám sát của HĐND, 06 nghị quyết về phân bổ ngân sách của UBND và HĐND xã và 39 nghị quyết khác.
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt. Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét,giải quyết kịp thời.
Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri là; 476 lượt, với số ý kiến, kiến nghị là 17 trong đó cấp Trung ương 0, cấp tỉnh 0, cấp huyện 2, cấp xã 15, tỷ lệ ý kiến, kiến nghị được giải quyết đạt 86%. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chuyển đến các cơ quan chức năng từ Thành phố đến cơ sở xem xét, giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích những nguyên nhân còn hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ tới được sâu sát, gần dân hơn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân./.


Tin khác